Po sledeh jezikovne dediščine

Po sledeh jezikovne dediščine

Novembra 2015 se je v Registru nesnovne kulturne dediščine[1] pojavil vpis enote Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi,[2] s katerim so postali narečni govori v Sloveniji uradno prepoznani kot del nesnovne kulturne dediščine. Kasneje je sledilo še 6 sorodnih vpisov jezikovnih oz. narečnih enot, izmed katerih je bil v Register nazadnje sprejet soriški govor, in sicer 3. aprila 2023. V minulih osmih letih se je torej dediščinski diskurz v Sloveniji razširil na področje narečij ter s tem odprl številna vprašanja, povezana s procesi dediščinjenja, o katerih se je do danes le malo govorilo[3]. Ker ta vprašanja z vsakim novim vpisom narečja v Register pridejo znova na plano, smo jih v nadaljevanju prispevka strnili v kratek pregled.

Kaj vse označujemo z besedno zvezo »jezikovna dediščina«?

Konkordance referenčnega korpusa Gigafida 2.0 kažejo, da jezikovno dediščino uporabljamo kot ‘jezik, ki ga starši prenesejo na otroke’, ‘besede, podedovane iz praslovanščine’, ‘rabo hišnih imen’, ‘rabo ledinskih imen’, ‘narečni govor’, ‘raziskovalni opus jezikoslovca’, ‘jezikovni kontinuum’[iv] ali kot ‘sredstvo jezikovne ustvarjalnosti’ – slednja je v sobesedilu postavljena ob bok t. i. književni dediščini.[v] Kot je ugotovil Rajko Muršič, je »jezikovno[-kulturna] dediščina« v slovenskem strokovnem in publicističnem tisku prve polovice 20. stoletja, nosila »nedvoumno politično in nacionalno konotacijo«, torej se je »termin kulturna dediščina […] pojavljal že prej in označeval tisto, kar se akumulira v preteklih kulturnih praksah in kar prevzemajo novi rodovi« (Muršič 2018: 8). Pomen »jezikovne dediščine« v odnosu do mlajše »nesnovne kulturne dediščine« glede na izrazito raznoliko rabo ostaja neustaljen in tudi v kontekstu dediščinskega diskurza ne moremo govoriti o dosledni terminologizaciji, a ker v besedilih pogosto sovpada ravno z nesnovno kulturno dediščino, trenutno ohranja svojevrsten ambivalentni status. V sodobni rabi se je torej množici »priložnostnih pomenov« minulega stoletja pridružil pomen, ki ga ta besedna zveza pridobiva v okviru državnih registrov držav pogodbenic, ki so se odločile jezike in narečja vključiti v dediščinske procese. Slednji potekajo v okviru državnih registrov, vzpostavljenih na podlagi ratifikacije Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine in državne zakonodaje.[vi] Sklepanje, da se danes v rabi »jezikovna dediščina« vsakokrat nanaša na kontekst Registra, je torej neustrezno, a verjetno je, da bo z nadaljnjo krepitvijo in širjenjem avtoriziranega dediščinskega diskurza  (Smith 2006: 10–11) na področju narečij vse pogosteje označevala prakse in pojave, ki so prepoznani in vključeni v ta diskurz.

Pravljičar Joza Kravanja Marinčič med snemanjem v Trenti leta 1956. (Foto: Valens Vodušek. Hrani Arhiv Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

V kakšnem razmerju so sploh narečja oz. jeziki in Unescova Konvencija?

Unesco v Konvenciji jezikov in narečij ni opredelil kot pojave, za katere je predvideno neposredno varovanje, opredeljuje pa jih kot pomembno sredstvo prenosa enot nesnovne kulturne dediščine (Mrvič 2022: 73–74). Na to je prvi opozoril nizozemski jezikoslovec Rieks Smeets (2004: 156), ki je v letu po objavi Unescove Konvencije izpostavil, da Konvencije ni smiselno uporabiti neposredno za namen varovanja ogroženih jezikov, saj jezikovnonačrtovalne razsežnosti njeni snovalci niso predvideli. To ugotovitev po 20 letih potrjuje stanje vpisov na Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva, na katerem (naravnih) jezikov ali narečij ne najdemo. Smeets je poudaril, da mednarodna skupnost za varovanje ogroženih jezikov in pravic jezikovnih skupnosti razpolaga z drugimi (učinkovitejšimi) sredstvi, tudi s takšnimi, ki so bila s podporo jezikoslovnih strokovnjakov namensko razvita za specifične lokalnopolitične kontekste. Iz tega izpeljujemo misel, na katero nakazuje tudi Smeets, in sicer da jezikov in narečij v okviru Konvencije in državnih registrov ni treba obravnavati kot samostojne enote, da bi pripomogli k njihovemu ohranjanju. Kljub želji po ohranitvi nekega govora je torej namesto abstraktnih jezikoslovnih modelov v središče dediščinskih procesov ustrezneje postaviti konkretne kulturne prakse, povezane z ustnim izročilom in drugimi praksami, ki se v dani skupnosti uresničujejo s pomočjo jezika in so s tem tudi jezikovne. Kot rešitev težavnega krmarjenja med mednarodnimi določili ter željami in potrebami lokalnih skupnosti (Mrvič 2022: 86–87) se torej kaže vpisovanje najrazličnejših oblik jezikovne ustvarjalnosti.

O čem pa govorimo, kadar se »jezikovna dediščina« nanaša na okvir Registra?

Uvodoma omenjenim 7 jezikovnim oz. narečnim enotam je v Registru nadredna zvrst, poimenovana »ustno izročilo in ljudsko slovstvo«, v kateri je skupno 10 vpisov – zvrst namreč obsega tudi rabo hišnih imen, gibanje Bralna značka in bovško folkloro. 6 vpisov narečnih govorov sodi v podzvrst »narečja«, vpis slovenskega znakovnega jezika pa je uvrščen v samostojno podkategorijo »znakovni jezik«. Ker v Registru prevladujejo narečja bi se kratek in posplošen odgovor na zgornje vprašanje lahko glasil, da ko govorimo o jezikovni dediščini, govorimo o narečjih, a bi bilo to glede na ostale enote neustrezno. V luči siceršnjih težav pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji (gl. Židov 2018, 2019)  trenutnega stanja narečnih vpisov v Registru ne gre obravnavati kot odraz sistematičnega in konsistentnega poskusa narečne normativizacije, ki med vpisovanjem in izločanjem pojavov glede na dediščinsko normo posamične enote deli na »sprejemljive« in »nesprejemljive«. To ne bi presenetilo, saj je nesnovna kulturna dediščina normativni in ne analitični koncept (Hafstein 2018: 163). Bistvena težava je drugje, in sicer v obsegu vpisanih narečnih enot, kar terja zlasti premislek o obvladljivosti varovanja oz. z dediščinjenjem povezanih dejavnosti. Kako naj bi izgledal katerikoli od predvidenih postopkov »identifikacije, dokumentacije, preučevanja, vrednotenja, interpretacije in promocije« (Židov 2018: 47), če vsi ti postopki, četudi le deklarativno, obsegajo abstrakten sistemski pojav? Nadalje se s tem v zvezi poraja vprašanje, ali je dediščinjenje mogoče le na območjih, za katera je na voljo dovolj zanesljivih dialektoloških podatkov, da je lahko pobuda med strokovno presojo ustrezno ovrednotena. Izvora številnih tovrstnih težav ni težko določiti – institucionalni okvir, v katerem mora delovati Koordinator nesnovne kulturne dediščine, namreč ni bil zasnovan za obravnavo tako kompleksnih pojavov, kot so narečni oz. jezikovni sistemi, niti ni bil ustrezno prilagojen v obdobju po ratifikaciji Konvencije.

Da je ta tip dediščinskih enot v opreki s temeljnim načelom podajanja pobud, ki naj bi prihajale od spodaj navzgor, tj. od narečne skupnosti do pristojnih institucij, lahko ponazorimo s preprostim primerom. Če bi denimo naključnega mimoidočega pripadnika narečne skupnosti, iz katere prihaja pobuda za vpis narečja v Register, prosili, naj pove nekaj šal in pregovorov, zapoje ljudsko pesem, našteje ledinska in hišna imena ter nam razloži, kako so nastala, se bi gotovo lahko nadejali vsaj nekaj tekstualnih drobcev iz njegovega osebnega repertoarja, ki bi odražali stanje lokalnega izročila. Ali bi lahko isti mimoidoči opisal tudi samoglasniški in soglasniški sestav svojega narečnega govora ter predstavil oblikoslovne značilnosti glagola? To je manj verjetno in kaže na to, da ta govorec o enoti dediščine, ki je z vpisom v Register uradno prepoznana kot »tudi njegova«, veliko težje pripoveduje in jo deli z drugimi, če se model neznanstvenega registra zgleduje po znanstvenem jezikoslovnem modelu. S tem pristopom Registru pridajamo lastnosti jezikoslovnega dela, npr. atlasa ali slovarja, kar je za namen predstavitve in oživitve neke narečne prakse odveč. Tudi izkušnje snovalcev doslejšnjih pobud potrjujejo, da je pri pripravi dokumentacije pomoč dialektologa ključnega pomena (Ivančič Kutin 2022: 115). Enote z višjo mero abstrakcije, ki se ni porodila v skupnosti, ampak izhaja iz jezikoslovnih teoretičnih konceptov, ima za pripadnike narečne skupnosti preprosto manjši narativni potencial (Hafstein 2018: 167), kar pomeni manj možnosti, da o enoti pripovedujejo, jo povežejo z osebnimi izkušnjami in ji omogočijo, da »zaživi« v skupnosti. Ena od nevarnosti, ki jo lahko tako jezikoslovno posredništvo povzroči, je tudi ta, da potencialni pobudniki novih enot to razumejo kot nezaupanje njihovim zmožnostim, ki prihaja po vertikali avtoriziranega dediščinskega diskurza navzdol, da vsebine praks, s katerimi živijo, ne znajo oz. ne zmorejo ustrezno predstaviti.

Lika, imenovana »mat« in »uača«, med obhodom domačij na Bohinjskem leta 1954. (Foto: Niko Kuret. Hrani Arhiv Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

Ali je na podlagi trenutnih vpisov v Registru mogoče govoriti o sistematičnih, dolgoročnih in bolj razgibanih pristopih k obravnavam jezikovne dediščine?

Novi pristopi in potencialne rešitve so odvisni od dolgoročne strategije pristojnih in njihove pripravljenosti na spremembe trenutnega stanja. Zaradi zgoraj naštetih pomislekov vpisovanje posamičnih narečij ne more biti dolgoročno vzdržen pristop k oblikovanju polja jezikovne dediščine. V primeru preusmeritve dediščinjenja na primere konkretnih, tudi jezikovnih kulturnih praks se ponuja več ureditev (Mrvič 2022: 93–94), npr. 1) vpisovanje izvajanja slovstvenofolklornih enot kot narečnih tekstov, ki bi prevzeli nekakšno reprezentativno vlogo, 2) vnos praks varovanja, ohranjanja in promocije narečij, kot preplet strokovnega dialektološkega dela in naporov samoorganiziranih skupnosti in 3) opredelitev jezikovne dediščine kor opisne kategorije, skupne vsem enotam v Registru, s čimer bi postala integrirana v obrazec za oddajo pobude in kasneje vnesena v strukturo Registra – tudi pri dediščinjenih nejezikovnih praksah (kot npr. narečna terminologija pri vezenju ali pri pripravi prekmurske gibanice). Kažejo se tudi druge poti, denimo na primerih vodenja registrov nesnovne kulturne dediščine v tujini. Države pogodbenice, ki narečij načeloma ne vpisujejo v državne registre, nemalokrat vpisujejo prakse, neposredno povezane z narečno oz. jezikovno ustvarjalnostjo – v nemškem registru lahko kot zgled služi opis krovne enote »Regionalna raznolikost narečnega gledališča«, v francoskem registru pa denimo »Ljubiteljsko gledališče v okcitanščini«. Bržkone je prikladneje, da jezikovno dediščino obravnavamo kot organski in neločljivi del ostalih dediščinjenih praks, če so te tudi jezikovne, saj lahko z razrahljanjem togega okvira »eno narečje, en vpis« spodbudimo zavedanje, da do »popolnega popisa« vseh pojavov na celotnem državnem ozemlju kot dela »absolutnega Registra« ne more priti.

Namesto sklepa …

O nesnovni kulturni dediščini v Sloveniji se ne moremo več pogovarjati, ne da bi ob njej omenili jezikovno dediščino – in obratno. To besedilo izpostavlja le nabor nekaj izhodiščnih in ne v celoti razvitih vprašanj na naslovno temo jezikovne dediščine, h katerim bi lahko nanizali številna nova, npr. o tem, kako bodo vse novovpisane enote vstopale v dialog z že vpisanimi, pa o tem, kaj narediti z vpisanimi enotami po uvedbi morebitnih sistemskih sprememb, ter kako doseči doslednost v opisih enot, da bodo ti ponudili dovolj informacij in bili narejeni predvsem po meri lokalnih skupnosti, ki naj bi imele pri upravljanju glavno besedo. Odločitev za uvrstitev narečij med enote nesnovne kulturne dediščine, načrtna ali nenačrtna, je odprla vrata enemu izmed potencialno največjih jezikovno- in kulturnopolitičnih procesov v Sloveniji. S tem je omogočeno institucionalno zaledje in odprta nova pot skupnostim, ki si želijo podrobneje spoznavati svoje narečne govore in ohranjati ustvarjalne možnosti v njih, četudi le posredno. Za učinkovito jezikovno načrtovanje izbranega segmenta jezikovnega kontinuuma, tj. pri delitvi in pojmovanju dediščinjenih narečnih pojavov, se je treba »prilagoditi vsakokratnemu jezikovnonačrtovalnemu cilju in za sistematičnost oz. konsistentnost poskrbeti znotraj določenega okvira« (Stabej 2020: 25), pri čemer se z vsakim novim vpisom potreba po jasnih jezikovnodediščinskih smernicah le poveča, obenem pa postaja vse bolj razgiban tudi okvir, ki ga določajo na Koordinatorja naslovljene pobude iz narečnih skupnosti.

Literatura
  1. Ivančič Kutin, B. (2022). Govorjeno (ustno) jezikovno izročilo v slovenskem Registru nesnovne kulturne dediščine in odnos domačinov na primeru vpisanih enot z Bovškega. V Savremena srpska folkloristika 11, 113–128. Novi Sad: Centar za istraživanje srpskog folklora, Odsek za srpsku književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
  2. Mrvič, R. (2022). Materinščina kot dediščina? Problematika jezikovne dediščine na primeru vpisov v Register nesnovne kulturne dediščine. Traditiones 51 (1): 69–101. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510104.
  3. Muršič, R. (2018). Od izročil do nesnovne kulturne dediščine: Politične, gospodarske in skupnostne razsežnosti dediščinjenja. Etnolog 28: 15–40.
  4. Smeets, R. (2004). Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage. Museum International 56 (1–2): 156–165. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1350-0775.2004.00470.x.
  5. Smith, L. (2006). Uses of Heritage. London, New York: Routledge.
  6. Smole, M. (2019). Prekomejna nesnovna dediščina v dolini zgornje Kolpe in Čabranke v Registrih obeh držav. V Nesnovna dediščina med prakso in registri, 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, ur. Ana Svetel, Tihana Petrović Leš, 267–282. Ljubljana, Zagreb: Slovensko etnološko društvo, Hrvaško etnološko društvo.
  7. Stabej, M. (2020). Slovenščina, kontinuum. V Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, ur. Jerca Vogel. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 39).
  8. Židov, N. (2018). Težave Slovenije pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v luči Unescove Konvencije (2003). Etnolog 28: 41–62.
  9. Židov, N. (2019). Nacionalni in globalni seznami nesnovne kulturne dediščine in Unescova Konvencija (2003). V Nesnovna dediščina med prakso in registri, 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, ur. Ana Svetel, Tihana Petrović Leš, 12–24. Ljubljana, Zagreb: Slovensko etnološko društvo, Hrvaško etnološko društvo.

[1] Podrobnosti o enotah, vpisanih v Register, so objavljene na spletni strani Koordinatorja nesnovne kulturne dediščine ali na spletni strani Informacijskega sistema kulturne dediščine, ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

[2] Za podrobno in natančno predstavitev ozadja pobude za vpis narečnih govorov tega območja v Register gl. Smole 2019.

[3] Več vidikov tega prispevka je podrobneje obravnavanih v razpravi Materinščina kot dediščina? Mrvič 2022, ki vsebuje tudi kratki vsebinski analizi dokumentov s področja nesnovne kulturne dediščine in utemeljitev vpisov posamičnih narečnih enot nesnovne kulturne dediščine. Razpravo o jezikovni dediščini sem avtor začel kot premislek v okviru predmeta Dediščine, dediščinski procesi in prakse, ki ga na Podiplomski šoli ZRC SAZU izvaja doc. dr. Špela Ledinek Lozej.

[iv] Za podrobnejšo razpravo o sodobni sociolingvistični konceptualizaciji termina »jezikovni kontinuum« na primeru slovenskega jezika gl. Stabej 2020.

[v] Rezultati iskanj z več spletnimi brskalniki so ponudili še bolj raznovrstne pomene te besedne zveze, a za ilustrativni namen navajamo le nekaj izbranih primerov, ki neenotno rabo odražajo v korpusu Gigafida.

[vi] Države pogodbenice se pri upravljanju državnih registrov pogosto zgledujejo po uveljavljenih načinih tipologizacije enot v tujih registrih in seznamih, da bi s tem prenesle primere »dobrih praks«, a s tem prevzamejo tudi načela izbora in izločitve, ki v različnih nacionalnih kontekstih učinkujejo različno Hafstein 2018: 80–81. Področje jezikovne dediščine kljub raznolikim pristopom posamičnih držav pri tem ni izjema. Del pogodbenic narečij ne vpisuje v državne registre (npr. Francija, Italija, Madžarska, Nemčija; v nemškem registru je izjema vpis znakovnega jezika), del držav pa prakso vpisovanja teh enot izvaja že vse od ratifikacije Konvencije; najbližja primera držav, v katerih narečja predstavljajo samostojne enote nesnovne kulturne dediščine, sta Avstrija in Hrvaška.