Simpozij Večjezičnost v folklori/Multilinguality in folklore

Simpozij Večjezičnost v folklori/Multilinguality in folklore

Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU je 1. in 2. 10. 2020 gostil mednarodno znanstveno konferenco Večjezičnost v folklori/Multilinguality in folklore, ki je zaradi trenutnih razmer potekala sočasno v Prešernovi dvorani SAZU in na spletu. Program je bil razdeljen na tri prepletene tematske sklope. V prvem, posvečenem osvetljevanju medjezikovnih prepletanj in jezikovnim robovom, dialogom in nenacionalnim diskurzom ter njihovi (ne)umeščenosti v folkloristične koncepte, je Marjeta Pisk spregovorila o dvojezičnih pesmih ob današnji slovensko-italijanski meji. V prispevku »Lan san biu u Gorici«: Dvojezičnost v pesmih ob slovensko-italijanski meji jih je obravnavala kot primere t. i. »vmesnih praks«, ki so bile izpuščene iz proučevanj nacionalnih tradicij. Osredinila se je na primer pesmi »Lan san biu u Gorici«, ki je bila največkrat zapisana dvojezična, slovensko-italijanska pesem na področju Beneške Slovenije in Goriških brd.

V drugem sklopu so sodelujoči razgrinjali prehajanja med tremi tipi in ravnmi jezikovnih kodov, med narečjem, nadnarečnostjo in knjižnim jezikom, ter pokazali različne ravni prehajanj tako v slovenski kot drugih ljudskopesemskih tradicijah. Razpiranja naštetih vprašanj v različnih jezikovnih in nacionalnih okoljih je dopolnjeval premislek o možnostih, ki jih preučevanju leksikalne variantnosti narečij v glasbi odpirajo nove tehnološke rešitve.

Simpozij je v zaokroženo celoto sklenil tradicionalni koncert Zajuckaj in zapoj, na katerem je bil predstavljen preplet večjezičnih pesemskih praks v Istri, v Ziljski dolini na avstrijskem Koroškem in v Prekmurju.