Dediščinjenje prehrane med Alpami in Jadranom

Dediščinjenje prehrane med Alpami in Jadranom

Zadnja, tretja številka 49. letnika revije Traditiones, Zbornika Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, je izšla na silvestrovo, na predvečer leta 2021. Leto, v katerem bo Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija, uvajamo tako s tematskim sklopom Dediščinjenje prehrane med Alpami in Jadranom. Razdelek, ki sta ga uredili Špela Ledinek Lozej in Katarina Šrimpf Vendramin, prinaša štiri razprave, ki so nastale na temelju prispevkov, predstavljenih na mednarodni konferenci v Vidnu (Italija). Obravnava različne vidike dediščine in dediščinjenja prehrane – od prekrivanja in razhajanja z drugimi kvalifikacijskimi mehanizmi, kot sta npr. certificiranje in znamčenje, vpenjanja dediščinstva v trženje in turizem, do izhodišča za opredelitve razločkov med dediščinjenjem in drugimi oblikami prilaščanja preteklosti. Nataša Rogelja Caf, Alenka Janko Spreizer in Martina Bofulin so tako na primeru štirih jadranskih rib različne načine odbiranja preteklosti (tj. spominjanje, dediščinjenje in sedanjenje preteklosti) sopostavile ob lokalne posebnosti oz. vsakdanje dispozicije sobivanja s preteklostjo (opredeljene kot neprebavljene zgodovine, zamegljevanje in ohranjanje distance). O znamčenju tolminskega sira piše Špela Ledinek Lozej, savinjskega želodca pa Maja Godina Golija. Vlogo dediščine pri oblikovanju turistične ponudbe in prepoznavnosti regij pa v prispevku »Med tradicijami in inovacijami« orišeta Maja Topole in Primož Pipan. Prijetno branje!